Head of Estates

Location
SA31 1SP, Carmarthen
Salary
£51,169 - £53,021
Posted
06 Mar 2019
Closes
03 Apr 2019
Specialism
Estates Management
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Job Position
Head of

HEAD OF ESTATES DEPARTMENT

SERVICE HEADQUARTERS, CARMARTHEN

GRADE 15 - £51,169 - £53,021

Applications are invited for a suitably experienced and/or qualified candidate for the post of Head of Estates Department. It is essential that applicants hold a relevant degree (architecture, building, engineering, facilities/project management, surveying or similar). The post is 37 hours per week (Monday-Friday).

The successful individual will be responsible for ensuring that the Service’s property portfolio is fit for purpose for a modern-day Fire and Rescue Service.

It will be the successful post holder’s responsibility to manage and supervise the Estates department ensuring the full objectives of the department are achieved.

For further information regarding this post, please contact Corporate Head of Resources, Area Manager Iwan Cray on 01267 226 807.

Please be advised that applications are welcome in Welsh, and any applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

Completed application forms must be returned to Mrs Rachel Jones, Human Resources Department, Mid and West Wales Fire and Rescue Service, Service Headquarters, Lime Grove Avenue, Carmarthen, SA31 1SP (R.Jones2@mawwfire.gov.uk), by no later than 1630 hours on 19 March 2019.  

PENNAETH YR ADRAN YSTADAU

PENCADLYS Y GWASANAETH, CAERFYRDDIN

GRADD 15 – £51,169-£53,021

                  

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeisydd sydd â'r profiad a/neu'r cymwysterau priodol ar gyfer swydd Pennaeth yr Adran Ystadau. Mae'n hanfodol bod ymgeiswyr yn meddu ar radd berthnasol (pensaernïaeth, peirianneg, rheoli cyfleusterau/prosiectau, tirfesur neu debyg). Swydd am 37 awr yr wythnos yw hon (dydd Llun-dydd Gwener).

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am sicrhau bod portffolio eiddo'r Gwasanaeth yn addas i'r diben ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub modern.

Bydd y deiliad swydd llwyddiannus yn gyfrifol am reoli a goruchwylio'r adran Ystadau, gan sicrhau bod amcanion llawn yr adran yn cael eu bodloni.

Am ragor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Pennaeth Adnoddau Corfforaethol, y Rheolwr Ardal Iwan Cray, ar 01267 226.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais at Mrs Rachel Jones, Yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (R.Jones2@mawwfire.gov.uk), erbyn 16:30 ar 19 Mawrth 2019, fan hwyraf.