This job has expired

Assets and Investment Manager

Employer
Adra
Location
Bangor and working from home
Salary
£44,854 - £47,909 per annum
Closing date
28 Oct 2021
You need to sign in or create an account to save a job.

Assets and Investment Manager

£44,854 - £47,909 per annum / Permanent / 37 hours a week / Bangor and working from home

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales. Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

You’ll be joining Adra’s Assets Department, reporting directly to the Assistant Director of Assets. The assets department manage all property related matters including investment plan, repairs, maintenance, compliance, adaptations, commercial properties, office facilities and land.

Adra’s asset department are currently working on a new ambitious 10-year Asset management strategy to further improve and grow our business. You will be an integral part of delivering this strategy, highlighting areas for improvement and working collaboratively across the department to deliver high levels performance and efficiency.

The ability to speak Welsh is desirable for this role.

For more information, please see our website, www.adra.co.uk

Closing date: 12pm 28/10/21

~

Rheolwr Asedau a Buddsoddi

£44,854 - £47,909 y flwyddyn / Parhaol / 37 awr yr wythnos / Bangor a gweithio o gartref

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Byddwch yn ymuno ag Adran Asedau Adra, yn adrodd yn uniongyrchol i’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol Asedau.  Mae’r adran asedau yn rheoli holl faterion yn ymwneud ag eiddo gan gynnwys cynllun buddsoddi, trwsio, cynnal a chadw, cydymffurfio, addasiadau, eiddo masnachol, cyfleusterau swyddfa a thir.

Mae adran asedau Adra ar hyn o bryd yn gweithio ar strategaeth rheoli Asedau 10-mlynedd uchelgeisiol, newydd i wella a thyfu ein busnes ymhellach.   Byddwch yn rhan bwysig o gyflawni’r strategaeth hon, gan amlygu meysydd i’w gwella ac yn gweithio ar draws yr adran i gyflawni lefelau uwch o berfformiad ac effeithiolrwydd.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau:  12pm 28/10/21

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert